CE-markering

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen zijn vastgelegd in ongeveer 30 productspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Soms valt een product onder meerdere richtlijnen voor CE-markering.

Produceert u goederen die niet onder deze richtlijnen vallen? Dan mag u geen CE-markering toepassen.
De CE-markering – herkenbaar aan de letters C en E – moet op het product staan of op een daarop aanwezig gegevensplaatje.

Productgroepen CE-markering
Tot de productgroepen waarvoor CE-markering vereist is horen onder andere machines, gastoestellen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, pleziervaartuigen en speelgoed.

Doel van CE-markering
De CE-markering heeft 2 doelen:
•  bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER
•  harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid
Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

Verantwoordelijkheden ondernemers
Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen en ten slotte CE-markering aanbrengen op zijn product (zie stappenplan CE-markering). In veel gevallen vereisen de richtlijnen dat de fabrikant zijn product laat testen door een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie (notified body).
Bij import van een product van buiten de EER moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen. En of de fabrikant op aanvraag de vereiste documentatie kan leveren. Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk? Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.